רשימת קיצורי מקלדת

גני ילדים

הרישום לשנת הלימודים תש"פ הסתיים.
הזקוקים לשירות מתבקשים לפנות למחלקה לחינוך: למדור גני הילדים – טלפון 02-5348552
לבתי הספר – טלפון 02-5348415